„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pod nazwą „Przebudowa wraz z wyposażeniem obiektu do usług hotelarskich w celu zapewnienia kompleksowej obsługi gości restauracji “dobra truskawka” oraz podniesienia konkurencyjności firmy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: „ Realizacja zakresu przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia oraz dochodu, pozyskania nowych klientów, zwiększenia konkurencyjności oraz efektywniejszego wykorzystania posiadanego majątku trwałego”

Operacja  polegała na wykonaniu prac budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku zgodnie z projektem budowlanym i kosztorysem.  Przebudowa objęła roboty ogólnobudowlane z rozbiórką i postawieniem nowych ścian, wymianę dachu, modernizację elewacji i schodów, wymianę  stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wod. kan.,wentylacji, C.O. instalacii elektrycznej, a w ramach zagospodarowania terenu-wykonano schody i dojście.

Ponadto przewidziano zakup niezbędnego wyposażenia umożliwiającego świadczenie usług  w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania w postaci elementów: wyposażenia sypialni/pokojów gościnnych- łóżka i zagłówki, elementów dekoracyjnych- materiały dekoracyjne do uszycia zasłon, szyte   na zamówienie  dostosowane do wielkości okien w budynku branży hotelarskiej, elementów wyposażenia łazienek oraz  pozostałego wyposażenia do utrzymania czystości, np. wycieraczka.

Oba zakresy inwestycji stanowią komplementarną całość a efektem rzeczowym jego realizacji jest obiekt o pow. użytkowej 101,48 m2 do świadczenia usług kwaterunkowych. Docelowo powstało maksymalnie 16 miejsc noclegowych łącznie z dostawkami/ na dobę w obiekcie do świadczenia usług hotelarskich bowiem według wytycznych prawa budowlanego zakwalifikowany został do kategorii XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego. Do obsługi obiektu utworzono łącznie 3 etaty, dla 8 osób, w tym 3 mężczyzn i 5 kobiet z grup defaworyzowanych, czyli osób powyżej 50 roku życia i poniżej 30 roku życia.