Tytuł operacji: Budowa obiektu do obsługi działalności rekreacyjnej – łowiska.

Operacja dofinansowana w ramach  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja

polegała na budowie obiektu do obsługi działalności rekreacyjnej – łowiska.

Czas trwania operacji to okres od października 2017 r.  kiedy to rozpoczęto zakupy materiałów do wykonania ścian, sufitów, dachu do września 2018 r., kiedy to oddano obiekt do użytkowania. Inwestycja zakończyła się  wnioskiem o udzielnie na użytkowanie złożonym w dniu 5 września 2018 r.  Po odbyciu kontroli przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydana została  decyzja  nr 32/2018 z dnia 18.09.2018 r. o oddaniu do użytkowania, która  uzyskała prawomocność w dniu 12.12.2018 r.

Cel operacji: Dywersyfikacja działalności w kierunku usług rekreacyjnych co wiąże się z zatrudnieniem i prowadzi do uzyskania wymiernych korzyści w postaci wzrostu dochodowości.

Efektem rzeczowym operacji jest budynek   składający się z sali ogólnodostępnej, zaplecza kuchennego oraz pomieszczenia obsługi/ biura dla osoby obsługującej łowisko, pobierającej opłaty, udostępniającej sprzęt.  Powierzchnia zabudowy to 83,76 m2 a użytkowa 65,18 m2. Koszty poniesione to  ogólnie przyjęte według sztuki budowlanej koszty budowy skalkulowane w kosztorysie według projektu budowlanego. Koszty wyposażenia i materiałów budowlanych i usług oszacowano na podstawie ofert rynkowych.

Do zakresu robot budowlanych oraz zakupu wyposażenia obiektu wchodziło wykonanie elementów scalonych o nazwie: roboty ziemne i fundamentowe, konstrukcja stalowa budynku, dach, ściany zewnętrzne warstwowe i ścianki działowe, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, dostawa i montaż wyposażenia, schody zewnętrzne i zagospodarowanie terenu.  W ramach wyposażenia zakupiono meble, w tym pod zabudowę i tapicerowane, ekspress do kawy, lodówkę, zmywarkę, naczynia typu talerze, filiżanki, garnki, patelnię, czajnik, sztućce, rondel.

W związku z rozwojem firmy utworzono 1 nowe miejsce pracy w wymiarze pełnego etatu dla pracownika do obsługi obiektu. Zatrudnienie znalazł mężczyzna z grupy defaworyzowanej w wieku do 30 roku życia z terenów wiejskich.

 Łącznie poniesiono wydatki na kwotę brutto  436 395,26   oraz netto 355 470,52  zł.

Łączna wartość z umowy o dofinansowanie: 138 642,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej z umowy o dofinasowanie (85% wartości dofinansowania): 117 845,70 zł